Published Date : 2020-02-25 (Modified Date : 2023-05-18)
Staff Details
पुरा नाम  पद  फोन नं.  इमेल  शाखा  photo 
डा. गान्धिराज उपाध्याय  कार्यालय प्रमुख  ९८५७०४४४४०   प्रशासन 
डा. शिवलाल भुसाल  पशु चिकित्सक  ९८५७०३७१८५   अनुगमन तथा मुल्यांकन