क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. ३ दिने जुनोटिक रोग सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना Dr. Arun khanal २०२३-१०-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२. बाख्रा तौलने तराजु वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Dr. Arun Khanal २०२३-१०-२० सूचना हेर्नुहोस्
३. डालेघाँस नर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना Dr. Arun Khanal २०२३-१०-२० सूचना हेर्नुहोस्
४. करार खेती द्वारा घाँसको बिउ उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना Dr. Arun khanal २०२३-१०-२० सूचना हेर्नुहोस्