उप-आयोजना अवधारणपत्रको मूल्यांकन तथा स्थलगत प्रमाणीकरण मूल्यांकन प्रक्रियाबाट सफल आवेदक निजि फर्म तथा कम्पनीहरुलाई उप-आयोजना पूर्णप्रस्ताव पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरि सूचना

प्रकाशित मिति: २०२१-१२-१५

डाउनलोड